vineri, 19 iunie 2015

NOUL TARIF ORAR AL ZILIERILOR

NOUL TARIF ORAR AL ZILIERILOR


În Monitorul Oficial nr. 192/19 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 18/7 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Conform legii, zilierul este persoana fizică, cetățean român sau străin, care are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații. O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.
Prin excepție, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitatea ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

De asemenea, lucrătorii minori (minim 15 ani și maxim 18 ani), desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.
Conform legii zilierii sunt remunerați pe baza negocierii directe cu beneficiarii pentru activitățile necalificate cu caracter ocazional pe care le îndeplinesc.
Zilierii reprezintă lucrătorii care nu datorează contribuții sociale obligatorii; nici beneficiarii lucrărilor cu aceștia nu datorează statului contribuții sociale obligatorii.
De la 1 ianuarie 2015, zilierii sunt remunerați în funcție de salariul minim brut.
Concret, Legea nr. 52/2011 menționează: ”Cuantumul remunerației brute orare stabilitate de părți nu poate fi mai mic decât valoarea pe oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

De la 1 iulie 2015 se va mari și salariul minim pe economie, lucru care determină automat majorarea remunerațiilor pentru zilieri. Salariul va crește de la 975 de lei la 1050 de lei. Așadar, de la 1 iulie 2015, pentru o medie de 170 de ore lucrate pe luna, vom avea o valoare de 6,2 lei pe ora.

Zilierii pot munci maxim 12 ore ca durată zilnică și maxim 90 de zile pe an.
Plata zilierilor se realizează la finalul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în registru de către zilieri și de către beneficiar.
Plata zilierilor se poate efectua și la finalul săptămânii sau la finalul perioadei de desfășurare a activității. În acest caz, între zilieri și beneficiari se întocmește un acord exprimat în scris de către ambele parți. Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.

Beneficiarul lucrării are obligația calculării și reținerii impozitului pe venituri din salarii la data fiecărei plați a remunerației brute zilnice, iar plata către bugetul de stat se efectuează până în data de 25 a lunii următoare celei în care se plătesc veniturile.

Beneficiarii lucrărilor efectuate de zilieri vor putea fi sancționați cu amendă astfel:

-6000 de lei pentru beneficiarii lucrărilor care nu respectă momentul plații remunerației zilierilor;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri cu durata zilnică de executare a activității mai mare de 12 ore și mai mare de 6 ore pentru zilierii minori cu capacitate de muncă;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate într-un an calendaristic;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri care să presteze activitate în beneficiul unui terț;
-10.000 de lei dacă acordă zilierilor remunerație mai mică decât valoarea pe oră a salariului minim;
-între 10.000 - 20.000 de lei dacă folosesc zilieri pentru alte activități decât cele prevăzute de lege.

Beneficiarul lucrărilor cu zilieri este obligat să țină o evidență într-un registru numit ”REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR” care trebuie să conțină următoarele elemente:

1.Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz;
2.CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului;
3.Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfășoare activitatea;
4.În coloana 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri;
5.În coloana 2 - Data de desfășurare a activității - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului;
6.În coloana 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului;
7.În coloana 4 - Actul de identitate și CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia și codul numeric personal din actul de identitate al zilierului;
8.În coloana 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe proprie răspundere ca starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității;
9.În coloana 6 - Semnătura zilierului la începerea activității, după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității și după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă;
10.În coloana 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității - se va trece explicit activitatea din CAEN și locul unde se desfășoară activitatea zilierului (ferma, gradina, pădure etc.);
11.În coloana 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi;
12.În coloana 9 - Remunerația brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părți;
13.În coloana 10 - Remunerația netă plătită - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, după scăderea impozitului pe venit;
14.În coloana 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru;
15.În coloana 12 - Loc pentru stampila si semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila;
16.În coloana 13 - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu