vineri, 19 iunie 2015

LECTIA DE CURAJ A ISLANDEI POATE FI MODEL PENTRU ROMANIA


NOUL TARIF ORAR AL ZILIERILOR

NOUL TARIF ORAR AL ZILIERILOR


În Monitorul Oficial nr. 192/19 martie 2014 a fost publicată Legea nr. 18/7 martie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, precum și pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
Conform legii, zilierul este persoana fizică, cetățean român sau străin, care are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remunerații. O persoană poate desfășura activități ca zilier numai dacă a împlinit vârsta de cel puțin 16 ani.
Prin excepție, minorii cu vârsta cuprinsă între 15 și 16 ani pot desfășura activitatea ca zilieri numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali.

De asemenea, lucrătorii minori (minim 15 ani și maxim 18 ani), desfășoară, ca zilieri, numai activități potrivite cu dezvoltarea lor fizică și cu aptitudinile de care dau dovadă, dacă astfel nu le sunt încălcate dreptul la dezvoltare fizică, mentală, spirituală, morală și socială, dreptul la educație, și nu le este periclitată starea de sănătate.
Conform legii zilierii sunt remunerați pe baza negocierii directe cu beneficiarii pentru activitățile necalificate cu caracter ocazional pe care le îndeplinesc.
Zilierii reprezintă lucrătorii care nu datorează contribuții sociale obligatorii; nici beneficiarii lucrărilor cu aceștia nu datorează statului contribuții sociale obligatorii.
De la 1 ianuarie 2015, zilierii sunt remunerați în funcție de salariul minim brut.
Concret, Legea nr. 52/2011 menționează: ”Cuantumul remunerației brute orare stabilitate de părți nu poate fi mai mic decât valoarea pe oră a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată”.

De la 1 iulie 2015 se va mari și salariul minim pe economie, lucru care determină automat majorarea remunerațiilor pentru zilieri. Salariul va crește de la 975 de lei la 1050 de lei. Așadar, de la 1 iulie 2015, pentru o medie de 170 de ore lucrate pe luna, vom avea o valoare de 6,2 lei pe ora.

Zilierii pot munci maxim 12 ore ca durată zilnică și maxim 90 de zile pe an.
Plata zilierilor se realizează la finalul fiecărei zile de lucru, înainte de semnarea în registru de către zilieri și de către beneficiar.
Plata zilierilor se poate efectua și la finalul săptămânii sau la finalul perioadei de desfășurare a activității. În acest caz, între zilieri și beneficiari se întocmește un acord exprimat în scris de către ambele parți. Acordul se exprimă în prima zi în care zilierul începe activitatea la beneficiar.

Beneficiarul lucrării are obligația calculării și reținerii impozitului pe venituri din salarii la data fiecărei plați a remunerației brute zilnice, iar plata către bugetul de stat se efectuează până în data de 25 a lunii următoare celei în care se plătesc veniturile.

Beneficiarii lucrărilor efectuate de zilieri vor putea fi sancționați cu amendă astfel:

-6000 de lei pentru beneficiarii lucrărilor care nu respectă momentul plații remunerației zilierilor;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri cu durata zilnică de executare a activității mai mare de 12 ore și mai mare de 6 ore pentru zilierii minori cu capacitate de muncă;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate într-un an calendaristic;
-6.000 de lei dacă folosesc zilieri care să presteze activitate în beneficiul unui terț;
-10.000 de lei dacă acordă zilierilor remunerație mai mică decât valoarea pe oră a salariului minim;
-între 10.000 - 20.000 de lei dacă folosesc zilieri pentru alte activități decât cele prevăzute de lege.

Beneficiarul lucrărilor cu zilieri este obligat să țină o evidență într-un registru numit ”REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR” care trebuie să conțină următoarele elemente:

1.Beneficiar - se completează datele de identificare a beneficiarului, după cum urmează: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, întreprinderii individuale sau întreprinderii familiale, codul unic de înregistrare, sediul, după caz;
2.CUI - codul unic de înregistrare a beneficiarului;
3.Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activității economice pentru care beneficiarul s-a înregistrat să desfășoare activitatea;
4.În coloana 1 - Nr. crt. - se vor numerota în ordine, începând cu numărul 1, lucrătorii zilieri;
5.În coloana 2 - Data de desfășurare a activității - se va trece data fiecărei zile de lucru a zilierului;
6.În coloana 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului;
7.În coloana 4 - Actul de identitate și CNP - se va trece tipul actului (BI, CI, pașaport), seria și numărul acestuia și codul numeric personal din actul de identitate al zilierului;
8.În coloana 5 - Semnătura zilierului pentru asumarea pe proprie răspundere ca starea sănătății sale îi permite desfășurarea activității - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității;
9.În coloana 6 - Semnătura zilierului la începerea activității, după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă - zilierul va semna zilnic, înainte de începerea activității și după efectuarea instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă;
10.În coloana 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executării activității - se va trece explicit activitatea din CAEN și locul unde se desfășoară activitatea zilierului (ferma, gradina, pădure etc.);
11.În coloana 8 - Nr. de ore lucrate - numărul de ore lucrate de zilier în fiecare zi;
12.În coloana 9 - Remunerația brută convenită - se va preciza suma stabilită prin negociere între părți;
13.În coloana 10 - Remunerația netă plătită - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, după scăderea impozitului pe venit;
14.În coloana 11 - Semnătura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remunerației nete cuvenite la sfârșitul zilei de lucru;
15.În coloana 12 - Loc pentru stampila si semnătura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila;
16.În coloana 13 - Acordul părinților/reprezentanților legali pentru minorul/minorii care desfășoară activitate ca zilieri.

miercuri, 17 iunie 2015

BEREA LA HALBĂ, TVA 9%

BEREA LA HALBĂ, TVA 9%

Berea la halbă este singura băutură 
pentru care taxa pe valoare adăugată a fost redusă
Proiectul Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2015 care a primit votul deputaţilor prevede reducerea taxei pe valoarea adăugată (TVA) de la 24% la 9 % pentru mai multe produse alimentare şi băuturi, printre acestea aflându-se şi berea la draft.
Ordonanţa de Urgenţă a fost adoptată cu susţinerea tuturor grupurilor parlamentare din Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz, care au apreciat că este o măsură fiscală foarte bună.
Berea la halbă a intrat în categoria produselor pentru care TVA a fost redusă pentru că este singura băutură care se poate consuma numai în restaurante şi care necesită instalaţii specifice de servire aflate doar în proprietatea unor persoane juridice.
În motivarea proiectului de ordonanţă, guvernanţii consideră că prin adoptarea acestei măsuri este încurajată crearea de noi locuri de muncă pentru categoriile defavorizate. În acelaşi timp, se estimează că veniturile la bugetul statului se vor majora semnificativ, prin creşterea vânzărilor de bere la halbă, pentru că adaosul comercial practicat în sectorul hoteluri - restaurante este mult mai mare decât cel al vânzărilor din retail. Autorităţile au înaintat chiar şi o estimare a creşterii consumului, apreciind că, anual, se va bea suplimentar o cantitate de cel puţin 100.000 de hectolitri de bere draft.
Taxa pe valoare adăugată redusă se va aplica şi fabricilor de bere independente de mici dimensiuni, care nu produc mai mult de 200.000 de hectolitri anual.

sursa: http://www.dailybusiness.ro

duminică, 14 iunie 2015

126 de ani de la trecerea în neființă a marelui patriot și luceafăr – Mihai Eminescu
”Toate-s vechi și nouă toate”
126 de ani de la trecerea în neființă a marelui patriot și luceafăr – Mihai Eminescu


”Vreme trece, vreme vine,
Toate-s vechi şi nouă toate;
Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate;
Nu spera şi nu ai teamă,
Ce e val ca valul trece;
De te-ndeamnă, de te cheamă,
Tu rămâi la toate rece.”

Celebrarea strămoșilor este prima datorie a unei națiuni către ea însăși. În calendarul marilor români 15 iunie 1889 a fost cea din urmă zi pământeană a marelui poet Mihai Eminescu. Versurile următoare din poezia ”Glossă” sunt arhicunoscute și reprezintă esența vieții noastre.    

Părintele Ioan Andrioaie a prezentat în revista ”Credința ortodoxă” o temă actuală și care probabil va dăinui, implicându-l și pe marele poet Mihai Eminescu.

Viclenia are origine satanică

În poezia "Memento mori", marele poet Mihail Eminescu spune:
”De văd răul sau nu-l văd, el pe lume tot rămâne.../
Toate au trecut pe lume, numai răul a rămas”.
Un păcat greu, dăunător în convieţuirea socială a oamenilor pe pământ, născut odată cu păcatul strămoşesc, este viclenia, în rugăciunea domnească "Tatăl nostru", rugăciune oferită lumii la cererea apostolilor de către Mântuitorul Hristos (Matei 6,9-13), în încheiere spune: ”…și nr izbăveşte de cel rău”, în alte traduceri ale Bibliei sau cărţilor de ritual, cuvântul ”cel rău” este înlocuit cu ”cel viclean”. Cel rău sau cel viclean este diavolul, ucigătorul de oameni de la început, tatăl minciunii şi ii vicleniei (Ioan 6, 70-71; 13,27; 8,44, Matei 4,1-11).
Omul care face voia celui viclean e mai periculos decât omul cel rău. De omul cel rău te mai poţi feri, se mai poate evita, pe când cel viclean de mai multe ori îţi zâmbeşte, te perie şi-ţi lasă impresia că te iubeşte. Un exemplu tipic este Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12 Apostoli ai Mântuitorului, când s-a asociat cu trădătorii, cu viclenii şi iubitorii de arginţi, făcându-se călăuza celor care-1 urmăreau pe Mântuitorul Hristos să-l omoare, în grădina Ghetsimani le-a dat semn prin sărutare, zicând: Pe care-L voi săruta, acela este, puneţi mâna pe El. Şi îndată, venind la Iisus a zis: Bucură-te învăţătorule! Şi L-a sărutat" (Matei 26,47-49).
În timpul activităţii Sale pământeşti, Mântuitorul Hristos multe de îndurat de la conducătorii vicleni din vremea aceea, care se credeau nemuritori şi stăpâni ai lumii. De exemplu, Irod când a aflat de la Magi că s-a născut un nou împărat în Betleem, a dat poruncă şi au fost omorâţi 14.000 de copii, cu scopul să-L ucidă pe lisus, ca nu cumva să-i ia scaunul de domnie, gândea el. Pe parcursul vieţii, căuta prin trimişii lui să-l omoare pe Iisus. Aflând Iisus despre intenţia sa, îi trimite răspuns lui Irod: "Mergând spuneţi vulpii acesteia: Iată alung demonii şi fac vindecări astăzi şi mâine, iar a treia zi voi sfârşi" (Luca 13,32), aluzie la jertfa Sa de pe Cruce.
Înainte de moartea şi învierea Sa, Iisus mustră aspru pe fariseii vicleni, care una ziceau şi alta făceau, numindu-i: "făţarnici, morminte văruite, călăuze oarbe, nebuni și orbi, pui de vipere, omorâtori de oameni”; ”voi care ați omorât pe prooroci, de la sângele drepților răspândit pe pământ, de la sângele dreptului Abel, până la sângele lui Zaharia (tatăl Sfântului Ioan Botezătorul), fiul lui Zaharia pe care l-ați omorât între templu și altar” (Matei 23,3-35).
Viclenia este de origine satanică, începând de la ispitirea lui Adam și a Evei în rai. Ea este temelia mândriei, a lăcomiei și a toată răutatea  (Matei 12,39; 13,39; Luca 20,20). Cel viclean trebuie înlăturat dintre oameni, precum neghina din grâu (Proverbe 26,20-28; Matei 22,18; Romani 1,29; Ioan 3-12). Psalmistul David se ruga lui Dumnezeu stăruitor: ”Scoate-mă Doamne de la omul viclean și de la omul nedrept mă izbăvește” (Ps. 139,1). Același psalmist fericește pe omul cinstit și sincer, care nu se asociază cu viclenii și necredincioșii fățarnici. ”El este ca un pom roditor răsădit lângă izvoare, ale cărui frunze nu se vestejesc” (Ps. 1,1-3).
Față de cei vicleni și răi, Biblia ne previne: ”Păzește-te de cel rău făcător, că rele meșteșugește, ca nu cumva să te facă să fii pururea de batjocură” (Iisus Sirah, 1,35), iar Mihai Eminescu ne atenționează:
”Nu spera când vezi mișeii
La izbândă făcând punte
Te-or întrece nătărăii
Chiar de-ai fii cu stea în frunte.”
Cuvântul nostru să fie da, ce este da și nu, ce este nu, ce este mai mult este de la cel rău (Matei 5,37). ”Pentru orice cuvânt nefolositor pe care-l vor rosti oamenii, vor da socoteală de el în ziua judecării!” (Matei 13,36).

***


Și în loc de încheiere are ”cuvântul” tot Eminescu.

…”Dar la ce să beau din lacul ce dă viață nesfârșită,
Ca să văd istoria lumii dinainte-mi repețită,
Cu aceleași lungi mizerii s-obosesc, sufletu-mi mut?
Și să văd cum nasc popoare, cum trăiesc, cum mor. Și toate
Cu virtuți, vicii aceleași, cu mizerii repetate...
Vrei viitorul a-l cunoaște, te întoarce spre trecut.”…

miercuri, 3 iunie 2015

Marsul absolventilor - 2015

Banchetul C.T. ”Petru Poni” Onesti - 2015 - fragment

Plasticul poate fi transformat în petrol


O descoperire care ar putea revoluţiona industria combustibililor a fost făcută de Akinori Ito, un japonez care a creat un dispozitiv capabil să transforme plasticul în petrol.

Folosind în locul flăcărilor un dispozitiv electric de reglare a temperaturii, maşinăria transformă un kilogram de resturi de plastic într-un litru de petrol consumând mai puţin de 1kWh de electricitate – fără ca niciun fel de emisii de dioxid de carbon să rezulte în urma acestui proces.


Invenţia poate fi utilizată atât la scară industrială, cât şi pentru uz casnic, maşinăria fiind produsă la dimensiuni diferite de către compania Blest, cea care deţine patentul invenţiei. (video)sursa: http://www.financiarul.ro